Σύμφωνα με το άρθρο 45  του Ν.2773/99(Φ.Ε.Κ. Α’286/22.12.1999) και την Υ.Α.18586/698/29.3.2000 επιτρέπεται στην Ελλάδα η υγραεριοκίνηση όλων ανεξαιρέτως των βενζινοκίνητων  οχημάτων. Όλα τα εξαρτήματα που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να πληρούν τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και να διαθέτουν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. Το συνεργείο στο οποίο θα γίνει η εγκατάσταση της υγραεριοκίνησης θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση από το υπουργείο συγκοινωνιών .

Μετά την εγκατάσταση το συνεργείο είναι υποχρεωμένο να σας παραδώσει μαζί με τα τιμολόγια αγοράς και εγκατάστασης του συστήματος, υπεύθυνη δήλωση με το γνήσιο της υπογραφής και τους κωδικούς των εξαρτημάτων που τοποθετήθηκαν.

Επίσης θα πρέπει να σας προσκομίσει δήλωση συμμόρφωσης του συστήματος από το εργοστάσιο παραγωγής και τη μετάφραση αυτής θεωρημένη για τη γνησιότητά της.

Με τα δικαιολογητικά αυτά μπορείτε να περάσετε το αυτοκίνητο σας ΚΤΕΟ και να δηλωθεί και στην άδεια του οχήματος.

Επίσης κάθε δύο χρόνια το αυτοκίνητο όταν θα περνάει ΚΤΕΟ χρειάζεται υπεύθυνη δήλωση από διαπιστευμένο συνεργείο για την σωστή λειτουργία.

Ακόμα πρέπει να γνωρίζεται ότι η δεξαμενή του υγραερίου βάσει νομοθεσίας κάθε δεκαετία πρέπει να αντικαθίσταται.